JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT DO ČEHO JDETE 

 
1. Podmínky půjčení plavidel
 
1.1. Plavidla lze zapůjčit pouze za příznivého počasí – odstavec 4.2.
1.2. Plavidla se půjčují na vlastní nebezpečí a jen osobám starším 18 let.
1.3. Plavidla se nepůjčují osobám podnapilým a zjevně neschopným obsluhy.
1.4. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:
a) zrušit pronájem.
b) poskytnout nájemci jiné plavidlo stejné kategorie (bez VMP/s VMP).
c) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění.
d) omezit plavební trasu (v případe zvýšeného stavu na řece Vltavě nad povolenou hranici omezit plavbu, případně plavbu zastavit).
1.5. Děti do 12 let nebo neplavci musí mít za plavby záchrannou vestu.
1.6. Zástupce půjčovny má právo požádat o předložení průkazu totožnosti držitele a v případě nesplnění této podmínky zápůjčku odmítnout. Plavidla vyžadující oprávnění VMP (Vůdce Malého Plavidla) k jejich řízení (plachetnice s velikostí plachet nad 12m2, plavidla s motorem silnějším než 5Hp a plavidla s výtlakem větším než 1 tuna) budou zapůjčena pouze po předložení platného průkazu VMP.
1.7. Zákazník, který si plavidlo půjčuje, se stává odpovědnou osobu. Jako takový je pak povinen podpisem ve smlouvě o nájmu věci movité potvrdit svoji zodpovědnost za svěřený majetek a další osoby na palubě. Do smlouvy se uvede jméno zákazníka, bydliště, č. OP, kontakt, plavidlo a doba zapůjčení.
1.8. Při zapůjčení plavidel je odpovědná osoba povinna složit vratnou kauci a to v hotovosti 3000 – 10000 Kč dle typu plavidla.
1.9. Všichni zákazníci, kteří se budou samostatně pohybovat na pronajatých plavidlech z půjčovny, jsou povinni se seznámit s provozním řádem půjčovny. Odpovědná osoba, která si plavidlo půjčuje, je navíc pracovníkem obsluhy poučená o manipulaci s plavidlem a jeho řízení.
1.10. Každý návštěvník půjčovny je povinen respektovat pokyny pracovníka obsluhy.
1.11. Zvířatům je vstup na palubu z hygienických důvodů přísně zakázán.
 
2. Pokyny pro odpovědné osoby
 
2.1. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování plavebních předpisů, plavidlo, za osoby na plavidle a jejich chování při plavbě, za vedení plavidla, za správné rozmístění osob a za ztrátu nebo poškození plavidla.
2.2. Odpovědná osoba je ve vlastním zájmu povinna zkontrolovat stav plavidla před vyplutím a v případě shledání jakýchkoliv problémů zapsat tyto vady do smlouvy o nájmu a případně je zdokumentovat fotograficky.
2.3. Odpovědná osoba a celá posádka je povinna užívat plavidlo a jeho vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Odpovědná osoba a celá posádka je povinna zacházet s plavidlem a jeho vybavením tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení.
2.4. Vypůjčené plavidlo je odpovědná osoba povinna vrátit nejpozději v dohodnutou dobu nebo na jejím překročení je povinna domluvit se telefonicky se zástupcem půjčovny. Na každém plavidle je nalepena samolepka s telefonem půjčovny (776 611 060).
2.5. Při překročení smluveného času vrácení plavidla bez předchozí domluvy se zástupcem půjčovny bude odpovědné osobě naúčtována smluvní pokuta 500 Kč za každou započatou hodinu.
2.6. Plavidlo přebírá pracovník půjčovny, který stav plavidla a jejího příslušenství zkontroluje. Případnou ztrátu či poškození plavidla nebo příslušenství hradí odpovědná osoba v plné výši.
2.7. Při neočekávané bouři či vichřici (rychlost větru nad 15 m/s) musí odpovědná osoba co nejrychleji vrátit plavidlo do půjčovny nebo na příhodném místě plavidlo zajistit (plachetnice  zakotvit a vyvázat ke břehu, gumové čluny vytáhnout na břeh), aby nedošlo k ohrožení zdraví a života posádky a zároveň se zamezilo poškození plavidla.
2.8. Odpovědná osoba si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného plavidla. Škodu nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku půjčovny, je povinna odpovědná osoba uhradit bez prodlení.
2.9. Při nedodržování Řádu plavební bezpečnosti, Řádu půjčovny či pokynů Státní plavební správy, Policie či zástupců půjčovny může být ukončen pronájem plavidla bez finančního vyrovnání.
2.10. Odpovědná osoba je povinna zabezpečit zapůjčené plavidlo a jeho vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a kontaktovat pronajímatele.
2.11. V případě plavební nehody je povinen nájemce plavidla společně s provozovatelem půjčovny tuto událost nahlásit SPS.
 
3. Bezpečnost při plavbě
 
3.1. Není dovoleno konzumovat alkoholické nápoje během plavby. Tento zákaz platí obzvláště pro pověřenou osobu.
3.2. Není dovoleno koupání v okruhu 100 m od mola, stejně tak používat molo k opalování a skokům do vody.
3.3. Není dovoleno najíždět s plavidly na mělčiny, plout ke břehům v místech, které jsou vyhrazeny ke koupání (značkami a bójemi), k molům veřejné dopravy nebo ke břehům s vyhrazeným kotvením.
3.4. Plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými ve vzdálenosti menší než 200 m. Určena je plavba vpravo a v případě míjení je nutno uhnout manévrem ke břehu. Zároveň musí zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel.  Je také zakázáno plavidla spojovat.
3.5. Zakazuje se plavba nebo prodlévání v úseku přehradního tělesa, který je vyznačen bójemi.
3.6. S vypůjčenými plavidly se smí plout pouze od hráze po hrad Zvíkov (soutok Vltavy a Otavy), dále je plavba zakázána, pokud není se zástupcem půjčovny domluveno jinak.
3.7. Je zakázáno plout za zhoršené viditelnosti, za mlhy, bouře a při prudkém nárazovém větru. Je-li posádka nucena ze závažných důvodů tento zákaz plavby porušit, potom za podmínek, že plavidlo povede držitel průkazu VMP nebo nejzkušenější člen posádky. U plachetnic budou plachty refovány na nejmenší plochu nebo budou úplně skasány a k pohonu plavidla bude použit motor. Posádka bude v záchranných vestách na palubě plavidla.
3.8. Není dovoleno poškozovat nebo manipulovat s bójemi vyznačujícími plavební dráhu lodní dopravy nebo u nich přistávat.
3.9. Odpovědná osoba je povinna dbát výstražných signálů:
          a) dlouhý tón – pozor
          b) krátký tón – pluji doprava
          c) 2x krátký tón – pluji doleva
          d) 3x krátký tón – pluji zpět
          e) řada krátkých tónů – nebezpečí kolize
3.10. Na palubě smí být maximálně počet osob, který je uvedený na plavidle.
3.11. Není dovoleno používat plavidla za plavby ke koupání a není dovoleno z plavidel skákat do vody.
3.12. Odpovědná osoba a posádka plavidla je povinna na vyzvání kontrolních orgánů (Státní plavební správy, Povodí Vltavy a Policie) se legitimovat a uposlechnout jejich pokynů.
3.13. Odpovědná osoba odpovídá za dodržování plavebních zásad a není oprávněna půjčovat plavidlo třetím osobám.
3.14. Je zakázáno vyvazovat plavidla k vegetaci a to ani na místech, kde je přistání a kotvení povoleno.
3.15. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny, odhazování odpadků, vylévání tekutin, praní prádla a podobně.
3.16. Je zakázáno ohrožovat a omezovat další plavidla a uživatele vodní hladiny, povinností je dbát zvýšené pozornosti na plavce mimo oblasti vyhrazené ke koupání. V případech, kdy plavidlo míjí koupající se, je odpovědná osoba plavidla povinna obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi malým plavidlem a nejbižším břehem. Pro plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.
3.17. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc. V případě tonutí osob nebo nehody plavidel nacházejících se v blízkosti je povinen každý uživatel plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.
 
4. Storno podmínky
 
4.1. Rezervovaný termín můžete změnit nebo zrušit nejpozději 30 dnů před nástupem na loď, první změna termínu je zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 300,- Kč. 
Pronajímatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před nástupem.
Při zrušení rezervace 29 -11 dnů před nástupem 50% z celkové ceny pronájmu.
Při zrušení rezervace 10 dnů před nástupem 100% z celkové ceny pronájmu.
Při zkrácení délky nájmu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pronájmu.
4.2. Požadavek na prodloužení platnosti voucheru je zpoplatněn částkou 400,- Kč (platí jak pro vouchery Lodě Orlík, tak i pro vouchery ostatních dodavatelů). Vocher je prodlužován o maximálně jeden kalendářní rok.
4.3. Společnost si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nevhodného/nebezpečného počasí. V případě takového počasí (resp. předpovědi) na daný den vás budeme kontaktovat ohledně zrušení termínu a stanovení náhradního.
4.4. Subjektivně špatné počasí (je moc teplo, je moc zima, prší) není důvodem ke zrušení rezervace. 
 

Odesláním rezervace nájemce bez výhrad souhlasí s provozním řádem půjčovny.

 

Tento provozní řád platí od 2.2.2022 

Petr Zloch – LODĚ ORLÍK, Vojtěšská 211, 110 00  Praha 1